Information för patienter och vårdgivare

Vad är djup ventrombos?

En djup ventrombos (DVT) är en blodpropp som har bildats i en av de stora venerna som ligger djupt inne i benets muskler. För det mesta är förmågan att bilda blodproppar något som är rätt användbart; de fungerar som en propp som förhindrar att vi förblöder av minsta sårskada. Men ibland triggas blodproppsbildningen – som kallas koagulation – på ett olämpligt sätt och det bildas en propp inuti en ven utan att den behövs för att stoppa en blödning. Välkända riskfaktorer för sådan oönskad koagulation är kirurgi, cancer, orörlighet, fetma, rökning och graviditet.

Oavsett orsak kan en djup ventrombos bli tillräckligt stor för att täppa till den drabbade venen, så att blodflödet stoppas, vilket leder till de klassiska symtomen bensvullnad och smärta. En del av, eller hela, blodproppen kan brytas loss från sitt ursprung och transporteras till lungorna via hjärtat, och orsaka en lungemboli.

< class="coh-heading description-video-title ssa-instance-3f1b07590537fdf2b6e390f53ee1455e coh-ce-cpt_video_player-b2b6571e" > Why a Blood Clot is Serious
YYMMDD Author/Uploaded by

Vad är lungemboli?

Lungemboli (LE) är en av de allvarligaste konsekvenserna av en djup ventrombos, men det är möjligt att drabbas av lungemboli utan att först ha drabbats av en djup ventrombos. När en lungemboli uppträder som följd av en djup ventrombos börjar det med att antingen hela proppen, eller, vilket är vanligare, en del av proppen bryts loss från ursprunget i en av benets vener och transporteras uppåt till hjärtat och därefter ut i lungorna. Största delen av den här transporten sker genom rätt stora blodkärl, men när den väl kommer till lungorna blir kärlen snabbt mindre i takt med att de förgrenas och delas upp för att täcka lungornas stora yta, vilken är en förutsättning för det livsviktiga syreutbytet.

Det är ofrånkomligt att proppen till slut når ett kärl som är så smalt att den inte kan passera, där hindrar den blodet från att nå ut i delar av lungan. Detta stänger på ett effektivt sätt av syretillförseln från delar av lungan och kallas då för lungemboli. En lungemboli kan vara dödlig så det är mycket viktigt att man är uppmärksam på symtomen, som kan omfatta andfåddhet, bröstsmärta, blodiga upphostningar och hjärtklappning. Det är därför som det är så viktigt att även behandla en djup ventrombos så snabbt och effektivt som möjligt, med efterföljande adekvat skydd mot återkommande lungemboli eller djup ventrombos. Behandlingen är särskilt viktig om du redan har haft en lungemboli för att förhindra återfall.

Om du tror att du har symtom på lungemboli bör du kontakta läkare omedelbart.

Behandla lungemboli och djup ventrombos – och förebygga återfall

Behandlingen av lungemboli och djup ventrombos syftar till att förhindra uppkomsten av ytterligare proppar. De läkemedel som används för att behandla blodproppar kallas antikoagulantia – eftersom de angriper koagulationsprocessen. Det är en komplex serie av steg som inträffar i en bestämd ordning. Genom att avbryta ett eller flera av de här processen är det alltså möjligt att minska sannolikheten för att en propp bildas.

Under många år var standardbehandlingen av lungemboli och djup ventrombos dagliga injektioner av en typ av antikoagulantia som heter heparin, följt av tabletter av en andra antikoagulantia, vitamin K-antagonist (VKA). Den här standardbehandlingen av lungemboli och djup ventrombos är mycket effektiv, men det krävs täta blodprover under hela behandlingsperioden för att bestämma lämplig dos – en process som kallas koagulationsmonitorering.

Utvecklingen har drivit fram perorala antikoagulantia t.ex. direkt trombinhämmare och perorala, direkta faktor Xa-hämmare. Några av de här läkemedlen kan användas som ett monoterapialternativ till duo-behandling med heparininjektioner och VKA-tabletter. Perorala antikoagulantia har dessutom en lägre risk för interaktioner och därför krävs inte någon rutinmässig koagulationsmonitorering.

Perorala antikoagulantia rekommenderas framför VKA.

G.MKT.GM.XA.01.2018.2044

 

PP-XAR-ALL-1837-1

    Xarelto (rivaroxaban), antitrombotiskt medel, Rx (B01AF01) Tabletter 15 mg, 20 mg (F), 10 mg, 2,5 mg F, Granulat till oral suspension 1mg/ml EF. Indikationer: 2,5 mg: Xarelto, i kombination med enbart acetylsalicylsyra eller med acetylsalicysyra och klopidogrel eller tiklopidin, för att förebygga aterotrombotiska händelser hos vuxna patienter efter ett akut koronarsyndrom (AKS) med förhöjda hjärtmarkörer. Xarelto, i kombination med acetylsalicylsyra, för att förebygga aterotrombotiska händelser hos vuxna patienter med kranskärlssjukdom eller symptomatisk perifer kärlsjukdom med hög risk för ischemiska händelser. 10 mg: Förebyggande av venös tromboembolism (VTE) hos vuxna patienter som genomgår kirurgisk elektiv höft- eller knäledsplastik. 15 mg och 20 mg: Förebyggande av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer med en eller flera riskfaktorer, såsom hjärtsvikt, hypertoni, ålder ≥ 75 år, diabetes mellitus, tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack. Behandling av djup ventrombos (DVT) och behandling av lungemboli (LE), och förebyggande av återkommande DVT och LE hos vuxna. 15 mg, 20 mg samt 1mg/ml: Behandling av venös tromboembolism (VTE) och förebyggande av återkommande VTE hos fullgångna nyfödda, spädbarn och småbarn, barn och ungdomar under 18 år efter minst 5 dagars initial parenteral antikoagulationsbehandling. Dosering: Xarelto, i kombination med enbart acetylsalicylsyra eller med acetylsalicysyra och klopidogrel eller tiklopidin, för att förebygga aterotrombotiska händelser hos vuxna patienter efter ett akut koronarsyndrom (AKS) med förhöjda hjärtmarkörer: rekommenderad dos är 2,5 mg två gånger dagligen. Patienterna ska också ta en daglig dos om 75–100 mg acetylsalicysyra eller en daglig dos om 75–100 mg acetylsalicylsyra i tillägg till antingen en daglig dos om 75 mg klopidogrel eller en vanlig daglig dos av tiklopidin. Vid kranskärslssjukdom eller symptomatisk perifer kärlsjukdom med hög risk för ischemiska händelser är den rekommenderade dosen Xarelto 2,5 mg två gånger dagligen, i kombination med en daglig dos om 75-100 mg acetylsalicylsyra. Behandlingslängden ska fastställas för varje enskild patient baserat på regelbundna utvärderingar med hänsyn tagen till risken för trombotiska händelser kontra blödningsrisk. Hos patienter som genomgått lyckat revaskulariseringsingrepp i nedre extremitet (kirurgiskt eller endovaskulärt ingrepp inklusive hybridingrepp) på grund av symptomatisk perifer kärlsjukdom ska behandling inte påbörjas förrän hemostas har uppnåtts. Vid förebyggande av venös tromboembolism (VTE) hos vuxna patienter som genomgår kirurgisk elektiv höft- eller knäledsplastik är rekommenderad dos är 10 mg som tas oralt en gång dagligen. Den inledande dosen ska tas 6 till 10 timmar efter operationen, förutsatt att hemostas har etablerats. Vid förebyggande av stroke och systemisk embolism är rekommenderad dos är 20 mg en gång dagligen, vilket också är den rekommenderade maxdosen. Vid behandling av DVT och LE och förebyggande av återkommande DVT och LE är rekommenderad dos för initial behandling av akut DVT eller LE 15 mg två gånger dagligen under de första tre veckorna, följt av 20 mg en gång dagligen för fortsatt behandling och förebyggande av återkommande DVT och LE. När förlängd profylax av återkommande DVT och LPE är indicerat (efter att minst 6 månaders behandling av DVT eller LE har avslutats) är rekommenderad dos 10 mg en gång dagligen. Hos patienter som anses ha hög risk för DVT eller LE, såsom dem med komplicerade komorbiditeter, eller som har utvecklat återkommande DVT eller LE på förlängd profylax med Xarelto 10 mg en gång dagligen, ska Xarelto 20 mg en gång dagligen övervägas. Vid behandling av venös tromboembolism (VTE) och förebyggande av återkommande VTE  hod barn och ungdomar under 18 år: Dos och administreringsfrekvens fastställs baserat på kroppsvikt. För detaljerad dosinformation se www.fass.se. För patienter med en kroppsvikt på minst 2,6 kg till under 30 kg ska endast den orala suspensionen användas. Särskilda patientpopulationer: För patienter med nedsatt njurfunktion (kreatininclearance 15–49 ml/min) är den rekommenderade dosen 15 mg en gång dagligen. En sänkning av dosen från 20 mg en gång dagligen till 15 mg en gång dagligen bör övervägas om patientens risk för blödning bedöms överstiga risken för återkommande DVT och LE. Patienter med förmaksflimmer som genomgår konvertering: Behandling med Xarelto kan initieras eller fortskrida hos patienter som kan behöva konvertering. Patienter med icke‑valvulärt förmaksflimmer som genomgår PCI (perkutan koronarintervention) med stentinläggning: Det finns begränsad erfarenhet om användning av reducerad dos, 15 mg Xarelto en gång dagligen (eller 10 mg Xarelto en gång dagligen för patienter med måttligt nedsatt njurfunktion [kreatininclearance 30–49 ml/min]) med tillägg av P2Y12-hämmare i högst 12 månader till patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer som behandlas med oral antikoagulation och som genomgår PCI med stentinläggning. Kontraindikationer: Aktiv, kliniskt signifikant blödning. Organskada eller tillstånd, som anses utgöra en ökad risk för större blödning. Samtidig behandling med andra antikoagulantia. Samtidig behandling av akut koronart syndrom i kombination med trombocytaggregationshämmande behandling hos patienter med tidigare stroke eller en transitorisk ischemisk attack (TIA). Samtidig behandling av kranskärlssjukdom/perifer kärlsjukdom med acetylsalicylsyra hos patienter med tidigare hemorragisk eller lakunär stroke, eller någon form av stroke inom en månad. Leversjukdom förknippade med koagulopati och kliniskt relevant blödningsrisk inklusive cirrotiska patienter med Child Pugh B och C. Graviditet och amning. Varningar och försiktighet: Xarelto ska användas med försiktighet hos patienter med kreatininclearance 15–29 ml/min. Användning av Xarelto hos patienter med kreatininclearance < 15 ml/min rekommenderas inte. Användning hos barn och ungdomar med måttligt till kraftigt nedsatt njurfunktion (glomerulär filtrationshastighet < 50 ml/min/1,73 m2) rekommenderas inte då inga kliniska data finns tillgängliga. Vid tillstånd med ökad blödningsrisk bör Xarelto användas med försiktighet. Om blödning inte kan kontrolleras kan antingen tillförsel av ett specifikt medel för reversering av faktor Xa-hämmare (andexanet alfa), som motverkar den farmakologiska effekten av rivaroxaban, eller ett specifikt prokoagulativt medel, såsom protrombinkomplexkoncentrat (PCC), aktiverat protrombinkomplexkoncentrat (APCC) eller rekombinant faktor VIIa (r-FVIIa), övervägas. Xarelto bör användas med försiktighet hos patienter med kranskärlssjukdom/perifer kärlsjukdom som är ≥ 75 år och samtidigt tar enbart acetylsalicylsyra eller acetylsalicylsyra och klopidogrel eller tiklopidin. För patienter med tidigare trombos och antifosfolipidsyndrom rekomenderas inte Xarelto. Xarelto ska inte användas som trombosprofylax hos patienter som nyligen genomgått kateterburen aortaklaffimplantation  (TAVI). Hos flera undergrupper av patienter föreligger en ökad blödningsrisk. Dessa patienter ska övervakas noga för tecken på blödningskomplikationer efter att behandlingen inletts. Datum för senaste översynen av produktresumén augusti 2021. Bayer AB. Box 606. 169 26 Solna. Tel. 08-580 223 00. För ytterligare information, pris samt före förskrivning vänligen läs produktresumé på www.fass.se.▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket. MA-XAR-SE-0174-1 Sept 2021