Prenumerera på ytterligare innehåll

 

Prenumerera och få tillgång till individuellt anpassad information om varumärket, de indikationer du behandlar regelbundet, doseringsriktlinjer och resurser t.ex. stora studier, patientinformation och korta videofilmer utvalda utifrån dina specialintressen.

 

 

Klicka här för att anmäla dig till nyhetsbrev

Xarelto® i praktiken – Frågor och svar

Svar på vanliga frågor om Xarelto®

Xarelto® är en direkt faktor Xa-hämmare för oral behandling en gång om dagen för:

  • Förebyggande av stroke hos vuxna patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer
  • Behandling av lungemboli och djup ventrombos, samt förebyggande av återkommande djup ventrombos hos vuxna patienter
  • Förebyggande av aterotrombotiska händelser hos vuxna patienter efter akut koronart syndrom
  • Förebyggande av venös tromboembolism hos vuxna patienter som genomgår elektiv höft- eller knäledsplastik

De här svaren på några vanliga frågor har tagits fram för att ge dig som läkare ytterligare vägledning om lämplig användning av Xarelto®.

Om du inte hittar svaret på din fråga här kontakta Bayer.

Vilken evidens ger stöd för användning av Xarelto® hos patienter med förmaksflimmer som genomgår PCI med stent?

I PIONEER AF-PCI minskade Xarelto® signifikant risken för kliniskt relevant blödning hos patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer som genomgår PCI med stent.1 Xarelto® 15 mg x1 som tillägg till en P2Y12-hämmare under högst 12 månader efter PCI med stentplacering har redan införts i klinisk praxis.

Xarelto® är det enda NOAK-preparat som rekommenderas specifikt i den fokuserade uppdateringen av ESC:s riktlinjer från 2017 för DAPT hos patienter med en indikation för OAC med en llb/B-rekommendation baserad på resultaten från PIONEER AF-PCI.1,2

Kan mina patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer utan nedsatt njurfunktion behandlas med en reducerad dos av NOAK om jag bedömer att de är sköra?

I en retrospektiv analys av 14 865 patienter från en administrativ amerikansk databas drog Yao et al slutsatsen att underdosering av NOAK kan kopplas till en högre risk för stroke utan fördelar för patienten.3

Studien fann att bland 13 392 patienter utan indikation för dosreduktion på grund av nedsatt njurfunktion, var 13,3 % potentiellt underdoserade.3

Otillräcklig strokeprevention som följd av olämplig dosering av NOAK saknar fördelar för patientens säkerhet. Det fanns inget statistiskt signifikant samband mellan dosreduktion och risken för stroke eller blödning hos patienter som fick Xarelto®.3

Vilken dos av Xarelto® ska användas vid förlängd VTE-behandling för varje enskild patient med lungemboli eller venös tromboembolism?

Den individuella risken bör utvärderas för patienter med lungemboli och djup ventrombos efter sex månaders behandling med Xarelto®.4

Efter sex månader kan man välja att minska dosen av Xarelto® till 10 mg en gång per dag. Hos patienter där risken för återkommande venös tromboembolism bedöms som hög, liksom hos patienter med komplicerad komorbiditet eller som har utvecklat återkommande venös tromboembolism (under behandling med 10 mg x1) bör Xarelto® 20 mg en gång per dag övervägas. Det här dosalternativet är unikt för Xarelto®.

Hur bör Xarelto®-dosen förändras för patienter som står på förlängd förebyggande behandling och som drabbats av återkommande venös tromboembolism?

Från månad 6 och framåt bör Xarelto®-dosen åter höjas till 20 mg x1 om patienten drabbats av återkommande venös tromboembolism under behandling med Xarelto 10® mg x1.4

Måste jag justera dosen av Xarelto® hos patienter med nedsatt njurfunktion?

Xarelto® utsöndras både via avföringen och njurarna. Två tredjedelar metaboliseras av levern och en tredjedel av det aktiva läkemedlet utsöndras oförändrat via njurarna. Xarelto® kräver inte någon dosjustering hos patienter med lätt nedsatt njurfunktion (CrCl 50–80 ml/min).

 

Xarelto® bör användas med försiktighet hos patienter med svårt nedsatt njurfunktion (CrCl 15–29 ml/min) och hos patienter med nedsatt njurfunktion som samtidigt behandlas med andra läkemedel som ökar plasmakoncentrationen av rivaroxaban.4 Xarelto® har inte studerats hos en patientpopulation med kreatininclearance < 15 ml/min och användning rekommenderas inte till denna patientgrupp.4

 

Rivaroxaban-clearance minskar vid tilltagande försämring av njurfunktionen.5 Därför, baserat på fas 3-studien (ROCKET AF), rekommenderas en dosreduktion som förebyggande av stroke vid förmaksflimmer (20 mg x1 till 15 mg x1) hos patienter med måttligt nedsatt njurfunktion [CrCl 30–49 ml/min] och svårt nedsatt njurfunktion [CrCl 15–29 ml/min].

 

För VTE-patienter med måttligt [CrCl 30–49 ml/min] eller svårt nedsatt njurfunktion [CrCl 15–29 ml/min] kan en dosreduktion (20 mg x1 till 15 mg x1) övervägas om blödningsrisken överstiger risken för trombos. Ingen dosjustering är nödvändig för patienter som tar Xarelto® 10 mg x1 eller 2,5 mg x2.

Varför krävs det inte någon rutinmässig koagulationsövervakning?

Rivaroxaban uppvisar jämna dosberoende plasmanivåer tvärs igenom flera olika patientpopulationer. Med en bestämd dos, ett brett terapeutiskt fönster, få läkemedelsinteraktioner, och förutsägbar farmakodynamik, krävs inte någon rutinmässig övervakning av koagulationsparametrar.4,6

Faktor Xa-aktiviteten står i relation till plasmakoncentrationen. Protrombintiden (PT) varierar enligt ett linjärt dosberoende mönster med plasmanivåerna av Xarelto®.4

Hur kan jag mäta rivaroxabans antikoagulationseffekt?

Anti-faktor Xa-kromogenanalys4 och protrombintiden 11 (PT), med neoplastin plus som reagens har identifierats som lämpliga koagulationstester för rivaroxaban med validerad rivaroxaban-kalibrering och kontroller.4

PK-profilen för rivaroxaban omfattar tid för senaste läkemedelsintaget, Cmax och Ctrough måste beaktas när resultaten för dessa tester tolkas.4,7

Anti-faktor Xa-kromogenanalysen beräknar på ett korrekt sätt rivaroxabans plasmakoncentration. PT förlängs enligt ett koncentrationsberoende mönster,4,8 och i proportion till en ökad anti-Xa-aktivitet,9 men förändringen av PT är mindre och överlappar i stort inom olika dosregimer och Cmax/Ctrough-nivåer.9

AF, förmaksflimmer;ALT, alaninaminotransferas; aPTT, aktiverad partiell tromboplastintid; x2, två gånger om dagen; CI, konfidensintervall; DAPT, dubbel trombocythämning; DVT, djup ventrombos; HR, riskkvot; INR, Internationellt normaliserat ratio; NOAK, perorala antikoagulantia icke-vitamin K-antagonist; NVAF, icke-valvulärt förmaksflimmer; OAC, perorala antikoagulantia; x1, en gång om dagen; PCI, perkutan koronarintervention; LE, lungemboli; PT, protrombintid; ULN, övre normalgräns; VTE, venös tromboembolism.

 

PP-XAR-ALL-1805-1

Referenser

    Xarelto (rivaroxaban), antitrombotiskt medel, Rx (B01AF01) Tabletter 15 mg, 20 mg (F), 10 mg, 2,5 mg F, Granulat till oral suspension 1mg/ml EF. Indikationer: 2,5 mg: Xarelto, i kombination med enbart acetylsalicylsyra eller med acetylsalicysyra och klopidogrel eller tiklopidin, för att förebygga aterotrombotiska händelser hos vuxna patienter efter ett akut koronarsyndrom (AKS) med förhöjda hjärtmarkörer. Xarelto, i kombination med acetylsalicylsyra, för att förebygga aterotrombotiska händelser hos vuxna patienter med kranskärlssjukdom eller symptomatisk perifer kärlsjukdom med hög risk för ischemiska händelser. 10 mg: Förebyggande av venös tromboembolism (VTE) hos vuxna patienter som genomgår kirurgisk elektiv höft- eller knäledsplastik. 15 mg och 20 mg: Förebyggande av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer med en eller flera riskfaktorer, såsom hjärtsvikt, hypertoni, ålder ≥ 75 år, diabetes mellitus, tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack. Behandling av djup ventrombos (DVT) och behandling av lungemboli (LE), och förebyggande av återkommande DVT och LE hos vuxna. 15 mg, 20 mg samt 1mg/ml: Behandling av venös tromboembolism (VTE) och förebyggande av återkommande VTE hos fullgångna nyfödda, spädbarn och småbarn, barn och ungdomar under 18 år efter minst 5 dagars initial parenteral antikoagulationsbehandling. Dosering: Xarelto, i kombination med enbart acetylsalicylsyra eller med acetylsalicysyra och klopidogrel eller tiklopidin, för att förebygga aterotrombotiska händelser hos vuxna patienter efter ett akut koronarsyndrom (AKS) med förhöjda hjärtmarkörer: rekommenderad dos är 2,5 mg två gånger dagligen. Patienterna ska också ta en daglig dos om 75–100 mg acetylsalicysyra eller en daglig dos om 75–100 mg acetylsalicylsyra i tillägg till antingen en daglig dos om 75 mg klopidogrel eller en vanlig daglig dos av tiklopidin. Vid kranskärslssjukdom eller symptomatisk perifer kärlsjukdom med hög risk för ischemiska händelser är den rekommenderade dosen Xarelto 2,5 mg två gånger dagligen, i kombination med en daglig dos om 75-100 mg acetylsalicylsyra. Behandlingslängden ska fastställas för varje enskild patient baserat på regelbundna utvärderingar med hänsyn tagen till risken för trombotiska händelser kontra blödningsrisk. Hos patienter som genomgått lyckat revaskulariseringsingrepp i nedre extremitet (kirurgiskt eller endovaskulärt ingrepp inklusive hybridingrepp) på grund av symptomatisk perifer kärlsjukdom ska behandling inte påbörjas förrän hemostas har uppnåtts. Vid förebyggande av venös tromboembolism (VTE) hos vuxna patienter som genomgår kirurgisk elektiv höft- eller knäledsplastik är rekommenderad dos är 10 mg som tas oralt en gång dagligen. Den inledande dosen ska tas 6 till 10 timmar efter operationen, förutsatt att hemostas har etablerats. Vid förebyggande av stroke och systemisk embolism är rekommenderad dos är 20 mg en gång dagligen, vilket också är den rekommenderade maxdosen. Vid behandling av DVT och LE och förebyggande av återkommande DVT och LE är rekommenderad dos för initial behandling av akut DVT eller LE 15 mg två gånger dagligen under de första tre veckorna, följt av 20 mg en gång dagligen för fortsatt behandling och förebyggande av återkommande DVT och LE. När förlängd profylax av återkommande DVT och LPE är indicerat (efter att minst 6 månaders behandling av DVT eller LE har avslutats) är rekommenderad dos 10 mg en gång dagligen. Hos patienter som anses ha hög risk för DVT eller LE, såsom dem med komplicerade komorbiditeter, eller som har utvecklat återkommande DVT eller LE på förlängd profylax med Xarelto 10 mg en gång dagligen, ska Xarelto 20 mg en gång dagligen övervägas. Vid behandling av venös tromboembolism (VTE) och förebyggande av återkommande VTE  hod barn och ungdomar under 18 år: Dos och administreringsfrekvens fastställs baserat på kroppsvikt. För detaljerad dosinformation se www.fass.se. För patienter med en kroppsvikt på minst 2,6 kg till under 30 kg ska endast den orala suspensionen användas. Särskilda patientpopulationer: För patienter med nedsatt njurfunktion (kreatininclearance 15–49 ml/min) är den rekommenderade dosen 15 mg en gång dagligen. En sänkning av dosen från 20 mg en gång dagligen till 15 mg en gång dagligen bör övervägas om patientens risk för blödning bedöms överstiga risken för återkommande DVT och LE. Patienter med förmaksflimmer som genomgår konvertering: Behandling med Xarelto kan initieras eller fortskrida hos patienter som kan behöva konvertering. Patienter med icke‑valvulärt förmaksflimmer som genomgår PCI (perkutan koronarintervention) med stentinläggning: Det finns begränsad erfarenhet om användning av reducerad dos, 15 mg Xarelto en gång dagligen (eller 10 mg Xarelto en gång dagligen för patienter med måttligt nedsatt njurfunktion [kreatininclearance 30–49 ml/min]) med tillägg av P2Y12-hämmare i högst 12 månader till patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer som behandlas med oral antikoagulation och som genomgår PCI med stentinläggning. Kontraindikationer: Aktiv, kliniskt signifikant blödning. Organskada eller tillstånd, som anses utgöra en ökad risk för större blödning. Samtidig behandling med andra antikoagulantia. Samtidig behandling av akut koronart syndrom i kombination med trombocytaggregationshämmande behandling hos patienter med tidigare stroke eller en transitorisk ischemisk attack (TIA). Samtidig behandling av kranskärlssjukdom/perifer kärlsjukdom med acetylsalicylsyra hos patienter med tidigare hemorragisk eller lakunär stroke, eller någon form av stroke inom en månad. Leversjukdom förknippade med koagulopati och kliniskt relevant blödningsrisk inklusive cirrotiska patienter med Child Pugh B och C. Graviditet och amning. Varningar och försiktighet: Xarelto ska användas med försiktighet hos patienter med kreatininclearance 15–29 ml/min. Användning av Xarelto hos patienter med kreatininclearance < 15 ml/min rekommenderas inte. Användning hos barn och ungdomar med måttligt till kraftigt nedsatt njurfunktion (glomerulär filtrationshastighet < 50 ml/min/1,73 m2) rekommenderas inte då inga kliniska data finns tillgängliga. Vid tillstånd med ökad blödningsrisk bör Xarelto användas med försiktighet. Om blödning inte kan kontrolleras kan antingen tillförsel av ett specifikt medel för reversering av faktor Xa-hämmare (andexanet alfa), som motverkar den farmakologiska effekten av rivaroxaban, eller ett specifikt prokoagulativt medel, såsom protrombinkomplexkoncentrat (PCC), aktiverat protrombinkomplexkoncentrat (APCC) eller rekombinant faktor VIIa (r-FVIIa), övervägas. Xarelto bör användas med försiktighet hos patienter med kranskärlssjukdom/perifer kärlsjukdom som är ≥ 75 år och samtidigt tar enbart acetylsalicylsyra eller acetylsalicylsyra och klopidogrel eller tiklopidin. För patienter med tidigare trombos och antifosfolipidsyndrom rekomenderas inte Xarelto. Xarelto ska inte användas som trombosprofylax hos patienter som nyligen genomgått kateterburen aortaklaffimplantation  (TAVI). Hos flera undergrupper av patienter föreligger en ökad blödningsrisk. Dessa patienter ska övervakas noga för tecken på blödningskomplikationer efter att behandlingen inletts. Datum för senaste översynen av produktresumén augusti 2021. Bayer AB. Box 606. 169 26 Solna. Tel. 08-580 223 00. För ytterligare information, pris samt före förskrivning vänligen läs produktresumé på www.fass.se.▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket. MA-XAR-SE-0174-1 Sept 2021