Prenumerera på ytterligare innehåll

 

Prenumerera och få tillgång till individuellt anpassad information om varumärket, de indikationer du behandlar regelbundet, doseringsriktlinjer och resurser t.ex. stora studier, patientinformation och korta videofilmer utvalda utifrån dina specialintressen.

 

 

Klicka här för att anmäla dig till nyhetsbrev

Förebyggande av aterotrombotiska händelser vid perifer kärlsjukdom

Förebyggande av aterotrombotiska händelser vid perifer kärlsjukdom

Xarelto®, i kombination med acetylsalicylsyra (ASA), är avsett för att förebygga aterotrombotiska händelser hos vuxna patienter med symptomatisk perifer kärlsjukdom med hög risk för ischemiska händelser.1

Skyddet börjar med att lära känna patienten

Hur kan du skydda de här patienterna?

Protection starts with getting to know your patient

Bild från MRA-scan tagen med tillstånd och bearbetad från: Med dr Reimund Parsche, Ruppiner Kliniken GmbH och Radiological Practice, Neuruppin, Tyskland.

Hur ser framtiden ut för patienterna efter revaskularisering?

Är du medveten om vilka risker patienterna löper?

Protection starts with getting to know your patient

 

 

Förläng effekten av din intervention

Vad innebär långtidsskydd för dig?

Protection starts with getting to know your patient

Primärt sammansatt effektmått av akut extremitetsischemi, stor amputation av vaskulära orsaker, hjärtinfarkt, ischemisk stroke eller kardiovaskulär död. † RRR beräknades som 1-HR.

Skydd utan signifikant ökning av TIMI större blödning

Frekvens av blödningar för Xarelto + ASA jämfört med ASA

Protection starts with getting to know your patient

ASA, acetylsalicylsyra; x2, två gånger om dagen; CI, konfidensintervall; HR, riskkvot; ISTH, International Society on Thrombosis and Haemostasis; KM, Kaplan-Meier; x1, en gång om dagen; PAD, perifer kärlsjukdom; TIMI, trombolys vid hjärtinfarkt.
* Säkerhetsanalysen omfattade alla patienter som fått åtminstone en dos av studieläkemedlet (on-treatment-population).

† Primärt säkerhetsmått.

Den skyddande behandlingen fortsätter direkt efter revaskulariseringen

Skydda dina patienter från allvarliga vaskulära händelser

Förskriv direkt efter revaskulariseringen*

Protection starts with getting to know your patient

Efter framgångsrik perifer revaskularisering och uppnådd hemostas. † Xarelto® 2,5 mg bör användas med försiktighet hos patienter med akut koronart syndrom och kranskärlssjukdom/perifer kärlsjukdom som är ≥ 75 år och samtidigt tar enbart ASA eller ASA och klopidogrel eller tiklopidin. Behandlingens nytta-riskkvot bör regelbundet utvärderas individuellt.1

x2, två gånger om dagen; CI, konfidensintervall; HR, riskkvot; MI, hjärtinfarkt; NNT, antal som behövde behandlas; x1, en gång om dagen; PAD, perifer kärlsjukdom; RRR, relativ riskreduktion; ARR, Absolut riskreduktion

 

PP-XAR-SE-0788-1

Referenser

BAYER PODCAST - Vad har du på hjärtat?

    Xarelto (rivaroxaban), antitrombotiskt medel, Rx (B01AF01). Tabletter 2,5 mg F, 10 mg F, 15 mg (F), 20 mg (F), granulat till oral suspension 1mg/ml F. Indikationer: 2,5 mg: Xarelto, i kombination med enbart acetylsalicylsyra eller med acetylsalicysyra och klopidogrel eller tiklopidin, för att förebygga aterotrombotiska händelser hos vuxna patienter efter ett akut koronarsyndrom (AKS) med förhöjda hjärtmarkörer. Xarelto, i kombination med acetylsalicylsyra, för att förebygga aterotrombotiska händelser hos vuxna patienter med kranskärlssjukdom eller symptomatisk perifer kärlsjukdom med hög risk för ischemiska händelser. 10 mg: Förebyggande av venös tromboembolism (VTE) hos vuxna patienter som genomgår kirurgisk elektiv höft- eller knäledsplastik. 15 mg och 20 mg: Förebyggande av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer med en eller flera riskfaktorer, såsom hjärtsvikt, hypertoni, ålder ≥ 75 år, diabetes mellitus, tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack. Behandling av djup ventrombos (DVT) och behandling av lungemboli (LE), och förebyggande av återkommande DVT och LE hos vuxna. 15 mg, 20 mg samt 1mg/ml: Behandling av venös tromboembolism (VTE) och förebyggande av återkommande VTE hos fullgångna nyfödda, spädbarn och småbarn, barn och ungdomar under 18 år efter minst 5 dagars initial parenteral antikoagulationsbehandling. Kontraindikationer: Aktiv, kliniskt signifikant blödning. Organskada eller tillstånd, som anses utgöra en ökad risk för större blödning. Samtidig behandling med andra antikoagulantia. Samtidig behandling av akut koronart syndrom i kombination med trombocytaggregationshämmande behandling hos patienter med tidigare stroke eller en transitorisk ischemisk attack (TIA). Samtidig behandling av kranskärlssjukdom/perifer kärlsjukdom med acetylsalicylsyra hos patienter med tidigare hemorragisk eller lakunär stroke, eller någon form av stroke inom en månad. Leversjukdom förknippade med koagulopati och kliniskt relevant blödningsrisk inklusive cirrotiska patienter med Child Pugh B och C. Graviditet och amning. Maligna tumörer med hög blödningsrisk. Varningar och försiktighet: Xarelto ska användas med försiktighet hos patienter med kreatininclearance 15–29 ml/min. Användning av Xarelto hos patienter med kreatininclearance < 15 ml/min rekommenderas inte. Användning hos barn och ungdomar med måttligt till kraftigt nedsatt njurfunktion (glomerulär filtrationshastighet < 50 ml/min/1,73 m2) rekommenderas inte då inga kliniska data finns tillgängliga. Vid tillstånd med ökad blödningsrisk bör Xarelto användas med försiktighet. Om blödning inte kan kontrolleras kan antingen tillförsel av ett specifikt medel för reversering av faktor Xa-hämmare (andexanet alfa), som motverkar den farmakologiska effekten av rivaroxaban, eller ett specifikt prokoagulativt medel, såsom protrombinkomplexkoncentrat (PCC), aktiverat protrombinkomplexkoncentrat (APCC) eller rekombinant faktor VIIa (r-FVIIa), övervägas. Användning av rivaroxaban är kontraindicerad hos patienter med maligna tumörer med hög blödningsrisk Xarelto bör användas med försiktighet hos patienter med kranskärlssjukdom/perifer kärlsjukdom som är ≥ 75 år och samtidigt tar enbart acetylsalicylsyra eller acetylsalicylsyra och klopidogrel eller tiklopidin. För patienter med tidigare trombos och antifosfolipidsyndrom rekomenderas inte Xarelto. Xarelto ska inte användas som trombosprofylax hos patienter som nyligen genomgått kateterburen aortaklaffimplantation  (TAVI). Hos flera undergrupper av patienter föreligger en ökad blödningsrisk. Dessa patienter ska övervakas noga för tecken på blödningskomplikationer efter att behandlingen inletts. Datum för senaste översynen av produktresumén juli 2023. Bayer AB. Box 606. 169 26 Solna. Tel. 08-580 223 00. För ytterligare information, pris samt före förskrivning vänligen läs produktresumé på www.fass.se.

    MA-M_Riv-SE-0142-4. Augusti 2023