Inte en gång till

• Signifikant färre återkommande DVT*,

• Färre dödliga eller icke-dödliga lungembolier*,

• Utan ökad risk för allvarliga blödningar, jämfört med enoxaparin/VKA#1"
 

Att skydda är att förebygga VTE

När man behandlar något så allvarligt som VTE (DVT och lungemoboli) kan det kännas bra att luta sig emot tidigare erfarenheter. Xareltos effekt och säkerhet har dokumenterats över 10 års förskrivning. Dessutom har Xarelto studerats på flest VTE-patienter av alla NOAK – över 17 500 närmare bestämt. Vilket givit en bred bas av evidens för behandling av dom flesta VTE-patienterna.

XARS0298_Graf_Klinisk_evidens_VTE_4_210614

Antal patienter i olika patientpopulationer

 

Bayer och Xarelto® fortsätter kontinuerligt att driva forskningen framåt kring antikogulation, senast ut är studien EINSTEIN Junior som gjort att Xarelto är godkänt för behandling av VTE och förebygggande av återkommande VTE hos pediatriska patienter.c

 

I EINSTEIN Junior förekom återkommande VTE hos 1% av dom som behandlades med Xarelto jämfört med 3% i jämförelsegruppen som fick standardbehandling, i åldrarna 0-17 år. Med de senaste studieresultaten och bredden av evidens ger det dig alltså möjligheten att behandla med Xarleto från barn till äldre.c 1,2

 

 

 

LADDA NER STUDIE >>

Ömtåliga patienter med venös tromboembolism.

Scroll Group 7

 

Med Xarelto kan du förlita dig på en väldokumenterad effekt hos ömtåliga patienter, t.ex. äldre fragila VTE-patienter (DVT och lungemoboli) med nedsatt njurfunktion. Dessutom kan du luta dig emot erfarenhet från studier av fler än 17 500 patienter, som visar att förekomsten av allvarlig blödning med Xarelto är i snitt mindre än 1%. Imponerande då vi vet att blödningsrisken ökar med stigande ålder och vid nedsatt njurfunktion.

 

En stabil säkerhetsprofil ger ytterligare trygghet för dig som förskrivare.

XARS0298_Graf_Allvarlig_Blödning_VTE_5_210614

Frekvens för allvarlig blödning i kliniska prövningar och klinisk vardag med Xarelto.1

 

En annan skör patientgrupp är patienter med cancer som får VTE. I följande video kan du lyssna till onkologen Alok Khorana som under ESC 2020 höll en kort föreläsning om cancerassocierad trombos, CAT och evidensen kring behandling av dessa patienter.

 

 

 

SE VIDEO >>

Hur kan en tablett om dagen göra skillnad?

Scroll Group 2


Med Xarelto kan du erbjuda en enkel dosering vid VTE (DVT och lungemoboli), med bara en tablett om dagen efter den initiala behandlingsfasen (dag 1-21). Fördelarna med att bara behöva komma ihåg en tablett, och att slippa injektioner, kan potentiellt innebära en ökad följsamhet för din patient.

 

 

 

doseringsschema

 

 

Xarelto erbjuder dessutom en ökad flexibilitet för dig som förskrivare, då du kan dosera utefter patientens individuella riskprofil, på ett sätt som inget annat NOAK erbjuder. Och för att underlätta för patienten kommer Xarelto i en praktisk startförpackning, med blister som också säkerställer att patienten tar sina tabletter på rätt sätt i den viktiga initiala behandlingsfasen.

 

Evidensen kring Xareltos dosering är ytterligare ett exempel på erfarenhet att luta dig emot som förskrivare.

 

Är du fundersam över vilka patienter som är lämpliga för förlängd behandling?

I följande video från ESC 2020 föreläser professor Jeffrey Weitz om vilka patienter som är lämpliga för förlängd behandling.

 

 

 

SE FILM >>

ARR, absolut riskreduktion; CI, konfidensintervall; CrCl, kreatininclearance DVT, djup ventrombos; EXT, förlängning; HR, riskkvot; ITT, intention-to-treat; NOAK, perorala antikoagulantia icke-vitamin K-antagonist; x1, en gång om dagen; LE, lungemboli; RRR, relativ riskreduktion; VKA, vitamin K-antagonist; VTE, venös tromboembolism.

 

a. Patienter inkluderade i den poolade EINSTEIN LE/DVT-studiepopulationen kunde ha en eller flera högriskfaktorer för återkommande VTE och kunde inräknas i fler än en riskgrupp. Användning hos patienter med kreatininclearance <15 ml/min rekommenderas inte.

b. Patienten kategoriserades som skör vid förekomst av en eller flera av följande kriterium: ålder >75 år, CrCl <50 ml∕min, vikt ≤50 kg.

c. Behandling av VTE och förebyggande av återkommande VTE hos fullgångna nyfödda, spädbarn och småbarn, barn och ungdomar under 18 år efter minst 5 dagars initial parenteral antikoagulationsbehandling.

 

*p < 0,0001 (non-inferiority visavi en på förhand definierad riskkvot på 2,0); riskkvot: 0,680 (0,443 - 1,042), p=0,076 (superiority)
#(hazard ratio with rivaroxaban, 0.97; 95% CI, 0.76 to 1.22; P=0.77)

 

 

 

PP-XAR-SE-1004-1

Referenser

BAYER PODCAST - Vad har du på hjärtat?

    Xarelto (rivaroxaban), antitrombotiskt medel, Rx (B01AF01). Tabletter 2,5 mg F, 10 mg F, 15 mg (F), 20 mg (F), granulat till oral suspension 1mg/ml F. Indikationer: 2,5 mg: Xarelto, i kombination med enbart acetylsalicylsyra eller med acetylsalicysyra och klopidogrel eller tiklopidin, för att förebygga aterotrombotiska händelser hos vuxna patienter efter ett akut koronarsyndrom (AKS) med förhöjda hjärtmarkörer. Xarelto, i kombination med acetylsalicylsyra, för att förebygga aterotrombotiska händelser hos vuxna patienter med kranskärlssjukdom eller symptomatisk perifer kärlsjukdom med hög risk för ischemiska händelser. 10 mg: Förebyggande av venös tromboembolism (VTE) hos vuxna patienter som genomgår kirurgisk elektiv höft- eller knäledsplastik. 15 mg och 20 mg: Förebyggande av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer med en eller flera riskfaktorer, såsom hjärtsvikt, hypertoni, ålder ≥ 75 år, diabetes mellitus, tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack. Behandling av djup ventrombos (DVT) och behandling av lungemboli (LE), och förebyggande av återkommande DVT och LE hos vuxna. 15 mg, 20 mg samt 1mg/ml: Behandling av venös tromboembolism (VTE) och förebyggande av återkommande VTE hos fullgångna nyfödda, spädbarn och småbarn, barn och ungdomar under 18 år efter minst 5 dagars initial parenteral antikoagulationsbehandling. Kontraindikationer: Aktiv, kliniskt signifikant blödning. Organskada eller tillstånd, som anses utgöra en ökad risk för större blödning. Samtidig behandling med andra antikoagulantia. Samtidig behandling av akut koronart syndrom i kombination med trombocytaggregationshämmande behandling hos patienter med tidigare stroke eller en transitorisk ischemisk attack (TIA). Samtidig behandling av kranskärlssjukdom/perifer kärlsjukdom med acetylsalicylsyra hos patienter med tidigare hemorragisk eller lakunär stroke, eller någon form av stroke inom en månad. Leversjukdom förknippade med koagulopati och kliniskt relevant blödningsrisk inklusive cirrotiska patienter med Child Pugh B och C. Graviditet och amning. Maligna tumörer med hög blödningsrisk. Varningar och försiktighet: Xarelto ska användas med försiktighet hos patienter med kreatininclearance 15–29 ml/min. Användning av Xarelto hos patienter med kreatininclearance < 15 ml/min rekommenderas inte. Användning hos barn och ungdomar med måttligt till kraftigt nedsatt njurfunktion (glomerulär filtrationshastighet < 50 ml/min/1,73 m2) rekommenderas inte då inga kliniska data finns tillgängliga. Vid tillstånd med ökad blödningsrisk bör Xarelto användas med försiktighet. Om blödning inte kan kontrolleras kan antingen tillförsel av ett specifikt medel för reversering av faktor Xa-hämmare (andexanet alfa), som motverkar den farmakologiska effekten av rivaroxaban, eller ett specifikt prokoagulativt medel, såsom protrombinkomplexkoncentrat (PCC), aktiverat protrombinkomplexkoncentrat (APCC) eller rekombinant faktor VIIa (r-FVIIa), övervägas. Användning av rivaroxaban är kontraindicerad hos patienter med maligna tumörer med hög blödningsrisk Xarelto bör användas med försiktighet hos patienter med kranskärlssjukdom/perifer kärlsjukdom som är ≥ 75 år och samtidigt tar enbart acetylsalicylsyra eller acetylsalicylsyra och klopidogrel eller tiklopidin. För patienter med tidigare trombos och antifosfolipidsyndrom rekomenderas inte Xarelto. Xarelto ska inte användas som trombosprofylax hos patienter som nyligen genomgått kateterburen aortaklaffimplantation  (TAVI). Hos flera undergrupper av patienter föreligger en ökad blödningsrisk. Dessa patienter ska övervakas noga för tecken på blödningskomplikationer efter att behandlingen inletts. Datum för senaste översynen av produktresumén juli 2023. Bayer AB. Box 606. 169 26 Solna. Tel. 08-580 223 00. För ytterligare information, pris samt före förskrivning vänligen läs produktresumé på www.fass.se.

    MA-M_Riv-SE-0142-4. Augusti 2023