VILKA KARDIOVASKULÄRA RISKER HAR DINA PATIENTER MED FÖRMAKSFLIMMER OCH DIABETES?

De risker som är förknippade med kombinerat förmaksflimmer och typ 2-diabetes utgör en pågående utmaning inom sjukvården, och ökar snabbt allt eftersom patienter åldras1,2

Patienter med typ 2-diabetes löper 49% större risk att utveckla förmaksflimmer, och förmaksflimmer och typ 2-diabetes är tydligt associerade med stroke och ökad dödlighet.3

Upp till 1 av 3 patienter med förmaksflimmer har också diabetes.4


Dessa patienter har nästan två gånger högre risk för stroke jämfört med förmaksflimmer-patienter utan diabetes.5

 

Denna kombination innebär ökande svårigheter, både för patienter och vårdpersonal. Förutom större risk för stroke är dessa patienter också mer sårbara för allvarliga kardiovaskulära händelser och allvarliga extremitetshändelser.4

Alt tag

Stroke är inte den enda risken för patienter med förmaksflimmer + typ 2-diabetes6,7

Alt tag

70% kan förväntas dö på grund av en kardiovaskulär händelse, inklusive stroke1

Alt tag

1 av 3 utvecklar försämrad njurfunktion3

 • Fuster V, et al. ACC/AHA/ESC 2006 Guidelines for the Management of Patients with Atrial Fibrillation. Circulation 2006;114(7):e257-354 Return to content
 • Chugh SS, et al. Worldwide Epidemiology of Atrial Fibrillation. A Global Burden of Disease 2010 Study. Circulation 2014;129(8):837-47 Return to content
 • Baker WL, et al. Effectiveness and safety of rivaroxaban and warfarin for prevention of major adverse cardiovascular or limb events in patients with non-valvular atrial fibrillation and type 2 diabetes. Diabetes Obes Metab 2019;21:2107–2114 Return to content
 • Echouffo-Tcheugui JB, et al. Care Patterns and Outcomes in Atrial Fibrillation Patients With and Without Diabetes. Am Coll Cardiol. 2017;70(11):1325-1335 Return to content
 • Ashburner JM, et al. Impact of Diabetes and Glycemic Control on Ischemic Stroke Risk in AF Patients: ATRIA Study. J Am Coll Cardiol. 2016 January 26; 67(3):239–247. Return to content
 • Laakso M. Cardiovascular disease in type 2 diabetes from population to man to mechanisms: the Kelly West Award Lecture 2008. Diabetes Care 2010;33:442–449 Return to content
 • Molitch ME, et al. Nephropathy in diabetes. Diabetes Care 2004;27:S79–S83 Return to content

Vilka kardiovaskulära risker kan förmaksflimmer och samtida diabetes medföra?

Klicka på videon för att lära dig mer!

Video title

YYMMDD Author/Uploaded by

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.


Xarelto har studerats i en högrisk-förmaksflimmer-population där 40% av patienterna i ROCKET-AF studien hade diabetes.1

 

Med Xarelto kan du erbjuda dina patienter med förmaksflimmer och typ 2-diabetes:

 

 • Skydd mot stroke1,2
 • För patienter med nedsatt njurfunktion, dokumenterad effektivitet och säkerhet*1,2
 • Enkel dosering en gång dagligen*2

 

* Används med försiktighet till patienter med CrCl 15–29 ml/min. Rekommenderas inte till patienter med CrCl < 15 ml/min.1 Xarelto 20 mg en gång om dagen: för patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer och CrCl ≥ 50 ml/min. Xarelto 15 mg en gång om dagen: för patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer och CrCl 30–49 ml/min.

Alt tag

Upp till 40 % av patienterna i ROCKET-AF hade diabetes1

Incidens av diabetes i kliniska prövningar1,3-5

Alt tag

2020 ESC AF-guidelines belyser vikten av att beakta komorbiditeter som diabetes i ett holistisk omhändertagande av patienter med förmaksflimmer6

 • Patel MR, Mahaffey KW, Garg J et al. Rivaroxaban versus warfarin in nonvalvular atrial fibrillation. N Engl J Med 2011;365:883–891. Return to content
 • Xarelto® (rivaroxaban) Produktresumé. www.fass.se. Return to content
 • Connolly SJ, Ezekowitz MD, Yusuf S et al. Dabigatran versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2009;361:1139–1151. Return to content
 • Granger CB, Alexander JH, McMurray JJV et al. Apixaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2011;365:981–992. Return to content
 • Giugliano RP, Ruff CT, Braunwald E et al. Edoxaban versus warfarin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 2013;369:2093–2104. Return to content
 • Hindricks G, Potpara T, Dagres N et al. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J 2020;00:1–125. Return to content

Skydda patienter med förmaksflimmer och diabetes med rätt dos, vid rätt tidpunkt, och av rätt orsak

Alt tag

Ge dina patienter en behandling som är anpassad efter individuella behov*.1

 

* Används med försiktighet till patienter med CrCl 15–29 ml/min. Rekommenderas inte till patienter med CrCl < 15 ml/min.Xarelto 20 mg en gång om dagen: för patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer och CrCl ≥ 50 ml/min. Xarelto 15 mg en gång om dagen: för patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer och CrCl 30–49 ml/min.
1. Xarelto® (rivaroxaban) Produktresumé. www.fass.se.

En komplex diagnos

Som diskuterats här kan det komplexa ömsesidiga förhållandet mellan förmaksflimmer och typ 2-diabetes leda till flera komplikationer1, och det kan därför vara fördelaktigt att i detalj studera varje patients individuella sjukdomshistoria, följdsjukdomar, njurfunktion med mera. ESC riktlinjer vid förmaksflimmer föreslår ett holistiskt tillvägagångssätt som tar hänsyn till strokeförebyggande, komorbiditeter och kardiovaskulär risk för att uppnå symptomkontroll.2

Förmaksflimmer + diabetes

Diabetes är associerad med dysreglering av flera cellulära processer som kan bidra till utvecklingen av förmaksflimmer.3 Dessa inkluderar neuronal dysfunktion och förmaksfibros som kan förändra ledningsmönstret i hjärtat, vilket leder till förmaksflimmer.3 Förmaksflimmer (snabba och oregelbundna hjärtslag) orsakas av en dysfunktion av hjärtats naturliga pacemaker och är den vanligaste hjärtarytmin.

 

Förutom arteriell dysfunktion främjar diabetes tillstånd som gynnar ökad blodkoagulation, vilket leder till ökad risk för stroke och hjärtinfarkt.4 Den ökade risken för stroke på grund av diabetes kan förvärras av förmaksflimmer. Förmaksflimmer kan leda till uppkomst av blodproppar i vänstra förmaket som då också kan orsaka stroke5. Upp till 20–30% av alla fall av ischemisk stroke är relaterade till förmaksflimmer.6

Komorbiditeter

Patienter med förmaksflimmer är sannolikt äldre och har ofta andra komorbiditeter utöver diabetes, som till exempel hjärtsvikt, kranskärlssjukdom, fetma, njursjukdom och högt blodtryck, som alla kan öka risken ytterligare för stroke.1

 

Eftersom cirka 70 % av patienterna med diabetes kan dö av kardiovaskulära orsaker, inklusive stroke, är det särskilt viktigt att reducera risken for kardiovaskulär sjukdom hos dessa patienter.8
 

Årlig risk för stroke

CHA2DS2-VASc score2

Alt tag

Produktinformation

 • Echouffo-Tcheugui JB, et al. Care Patterns and Outcomes in Atrial Fibrillation Patients With and Without Diabetes. Am Coll Cardiol. 2017;70(11):1325-1335 Return to content
 • Hindricks G, et al. 2020 ESC Guidelines for the diagnosis and management of atrial fibrillation developed in collaboration with the European Association of Cardio-Thoracic Surgery (EACTS). Eur Heart J 2020;00:1–125 Return to content
 • Bohne LJ, et al. The Association Between Diabetes Mellitus and Atrial Fibrillation: Clinical and Mechanistic Insights. Physiol 2019;26;10:135 Return to content
 • Wang CC, et al. Atherosclerotic Cardiovascular Disease and Heart Failure in Type 2 Diabetes – Mechanisms, Management, and Clinical Considerations. Circulation. 2016;133(24):2459-502 Return to content
 • Patti G, et al The left atrial appendage: from embryology to prevention of thromboembolism European Heart Journal 2017:38;877–887 Return to content
 • Kirchhof P, et al. 2016 ESC Guidelines for the management of atrial fibrillation developed in collaboration with EACTS. European Heart Journal 2016;37;2893–2962 Return to content
 • Bansilal S, et al. Efficacy and safety of rivaroxaban in patients with diabetes and nonvalvular atrial fibrillation: The Rivaroxaban Once-daily, Oral, Direct Factor Xa Inhibition Compared with Vitamin K Antagonism for Prevention of Stroke and Embolism Trial in Atrial Fibrillation (ROCKET AF Trial). Am Heart J 2015;170(4):675-682.e8 Return to content
 • Laakso M. Cardiovascular disease in type 2 diabetes from population to man to mechanisms: the Kelly West Award Lecture 2008. Diabetes Care 2010;33:442–449 Return to content

Xarelto (rivaroxaban), antitrombotiskt medel, Rx (B01AF01). Tabletter 15 mg och 20 mg (F). Indikation: Förebyggande av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer med en eller flera riskfaktorer, såsom hjärtsvikt, hypertoni, ålder ≥ 75 år, diabetes mellitus, tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack. Dosering: rekommenderad dos 20 mg en gång dagligen, vilket också är den rekommenderade maxdosen. För patienter med nedsatt njurfunktion (kreatininclearance 15–49 ml/min) är den rekommenderade dosen 15 mg en gång dagligen. Behandling med Xarelto kan initieras eller fortskrida hos patienter som kan behöva konvertering. Rekommenderad dos för patienter med icke‑valvulärt förmaksflimmer som genomgår PCI (perkutan koronarintervention) med stentinläggning: Det finns begränsad erfarenhet om användning av reducerad dos, 15 mg Xarelto en gång dagligen (eller 10 mg Xarelto en gång dagligen för patienter med måttligt nedsatt njurfunktion [kreatininclearance 30–49 ml/min]) med tillägg av P2Y12-hämmare i högst 12 månader till patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer som behandlas med oral antikoagulation och som genomgår PCI med stentinläggning. Kontraindikationer: Aktiv, kliniskt signifikant blödning. Organskada eller tillstånd, som anses utgöra en ökad risk för större blödning. Samtidig behandling med andra antikoagulantia. Leversjukdom förknippade med koagulopati och kliniskt relevant blödningsrisk inklusive cirrotiska patienter med Child Pugh B och C. Graviditet och amning. Varningar och försiktighet: Xarelto ska användas med försiktighet hos patienter med kreatininclearance 15–29 ml/min. Användning av Xarelto hos patienter med kreatininclearance <15 ml/min rekommenderas inte. Om blödning inte kan kontrolleras kan antingen tillförsel av ett specifikt medel för reversering av faktor Xa-hämmare (andexanet alfa), som motverkar den farmakologiska effekten av rivaroxaban, eller ett specifikt prokoagulativt medel, såsom protrombinkomplexkoncentrat (PCC), aktiverat protrombinkomplexkoncentrat (APCC) eller rekombinant faktor VIIa (r-FVIIa), övervägas. Datum för senaste översynen av produktresumén augusti 2021. Bayer AB. Box 606. 169 26 Solna. Tel. 08-580 223 00. För ytterligare information, pris samt före förskrivning vänligen läs produktresumé på www.fass.se. 

 

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning till Läkemedelsverket. MA-M_RIV-SE-0142-1