Prenumerera på ytterligare innehåll

 

Prenumerera och få tillgång till individuellt anpassad information om varumärket, de indikationer du behandlar regelbundet, doseringsriktlinjer och resurser t.ex. stora studier, patientinformation och korta videofilmer utvalda utifrån dina specialintressen.

 

 

Klicka här för att anmäla dig till nyhetsbrev

Hur kan du skydda dina patienter med förmaksflimmer som även har en eller flera riskfaktorer?

Förebyggande av stroke vid icke-valvulärt förmaksflimmer

Xarelto® är indikerat för förebyggande av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer med en eller flera riskfaktorer, såsom hjärtsvikt, hypertoni, ålder ≥ 75 år, diabetes mellitus, tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack1.

Stroke är inte den enda risken som patienter med förmaksflimmer och diabetes står inför2-4,15

Hur kan du skydda de här patienterna?

Protection starts with getting to know your patient
For people with diabetes

Xarelto är studerat i en population av förmaksflimmerpatienter med hög risk för stroke

I den pivotala studien ROCKET-AF var medel CHADS 3,5, dessutom hade 40 % av inkluderade patienter diabetes1,5

Life is the outcome that matters most

En behandling som har studerats i en population med hög risk för blödning

I den pivotala studien för Xarelto® ingick störst antal patienter med förmaksflimmer med högst HAS-BLED-score5-13

Alt tag

Xarelto® är studerat på patienter i klinisk vardag

I XANTUS studerades Xarelto® en prospektiv, singelarm, icke-interventions, öppen kohortstudie med mått på händelser såsom allvarlig blödning och tromboemboliska händelser1

Life is the outcome that matters most

Skydda dina patienter med rätt dos, vid rätt tidpunkt och av rätt orsak

Ge dina patienter en behandling som är anpassad efter individuella behov*,1

Protect your patients with the right dose, at the right time, for the right reason

Används med försiktighet till patienter med CrCl 15–29 ml/min. Rekommenderas inte till patienter med CrCl < 15 ml/min.1
Xarelto® 20 mg en gång om dagen: För patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer och CrCl ≥ 50 ml/min. Xarelto® 15 mg en gång om dagen: För patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer och CrCl 15–49 ml/min.

Vilka kardiovaskulära risker har dina patienter med förmaksflimmer och diabetes?

De risker som är förknippade med kombinerat förmaksflimmer och typ 2-diabetes utgör en pågående utmaning inom sjukvården, och ökar snabbt allt eftersom patienter åldras.1,2 

AF, förmaksflimmer; ACC, American College of Cardiology; AHA, American Heart Association; AKI, akut njurskada; ARR, absolut riskreduktion; BMI, kroppsmasseindex; CI, konfidensintervall; CrCl, kreatininclearance; CV, kardiovaskulär; eGFR, uppskattad glomerulär filtrationshastighet; ESRD,terminal njursjukdom; HR, riskkvot; HRS, Heart Rhythm Society; ICH, intrakraniell blödning; NVAF, icke-valvulärt förmaksflimmer; x1, en gång om dagen; RRR, relativ riskreduktion; SE, systemisk embolism; VKA, vitamin K-antagonist, ÅR.

 

HAS-BLED-score används vid uppskattning av risken för allvarlig blödning hos patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer. CHADS2-score används vid uppskattning av risken för stroke hos patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer.

PP-XAR-SE-0679-1

Referenser

BAYER PODCAST - Vad har du på hjärtat?

    Xarelto (rivaroxaban), antitrombotiskt medel, Rx (B01AF01). Tabletter 2,5 mg F, 10 mg F, 15 mg (F), 20 mg (F), granulat till oral suspension 1mg/ml F. Indikationer: 2,5 mg: Xarelto, i kombination med enbart acetylsalicylsyra eller med acetylsalicysyra och klopidogrel eller tiklopidin, för att förebygga aterotrombotiska händelser hos vuxna patienter efter ett akut koronarsyndrom (AKS) med förhöjda hjärtmarkörer. Xarelto, i kombination med acetylsalicylsyra, för att förebygga aterotrombotiska händelser hos vuxna patienter med kranskärlssjukdom eller symptomatisk perifer kärlsjukdom med hög risk för ischemiska händelser. 10 mg: Förebyggande av venös tromboembolism (VTE) hos vuxna patienter som genomgår kirurgisk elektiv höft- eller knäledsplastik. 15 mg och 20 mg: Förebyggande av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer med en eller flera riskfaktorer, såsom hjärtsvikt, hypertoni, ålder ≥ 75 år, diabetes mellitus, tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack. Behandling av djup ventrombos (DVT) och behandling av lungemboli (LE), och förebyggande av återkommande DVT och LE hos vuxna. 15 mg, 20 mg samt 1mg/ml: Behandling av venös tromboembolism (VTE) och förebyggande av återkommande VTE hos fullgångna nyfödda, spädbarn och småbarn, barn och ungdomar under 18 år efter minst 5 dagars initial parenteral antikoagulationsbehandling. Kontraindikationer: Aktiv, kliniskt signifikant blödning. Organskada eller tillstånd, som anses utgöra en ökad risk för större blödning. Samtidig behandling med andra antikoagulantia. Samtidig behandling av akut koronart syndrom i kombination med trombocytaggregationshämmande behandling hos patienter med tidigare stroke eller en transitorisk ischemisk attack (TIA). Samtidig behandling av kranskärlssjukdom/perifer kärlsjukdom med acetylsalicylsyra hos patienter med tidigare hemorragisk eller lakunär stroke, eller någon form av stroke inom en månad. Leversjukdom förknippade med koagulopati och kliniskt relevant blödningsrisk inklusive cirrotiska patienter med Child Pugh B och C. Graviditet och amning. Maligna tumörer med hög blödningsrisk. Varningar och försiktighet: Xarelto ska användas med försiktighet hos patienter med kreatininclearance 15–29 ml/min. Användning av Xarelto hos patienter med kreatininclearance < 15 ml/min rekommenderas inte. Användning hos barn och ungdomar med måttligt till kraftigt nedsatt njurfunktion (glomerulär filtrationshastighet < 50 ml/min/1,73 m2) rekommenderas inte då inga kliniska data finns tillgängliga. Vid tillstånd med ökad blödningsrisk bör Xarelto användas med försiktighet. Om blödning inte kan kontrolleras kan antingen tillförsel av ett specifikt medel för reversering av faktor Xa-hämmare (andexanet alfa), som motverkar den farmakologiska effekten av rivaroxaban, eller ett specifikt prokoagulativt medel, såsom protrombinkomplexkoncentrat (PCC), aktiverat protrombinkomplexkoncentrat (APCC) eller rekombinant faktor VIIa (r-FVIIa), övervägas. Användning av rivaroxaban är kontraindicerad hos patienter med maligna tumörer med hög blödningsrisk Xarelto bör användas med försiktighet hos patienter med kranskärlssjukdom/perifer kärlsjukdom som är ≥ 75 år och samtidigt tar enbart acetylsalicylsyra eller acetylsalicylsyra och klopidogrel eller tiklopidin. För patienter med tidigare trombos och antifosfolipidsyndrom rekomenderas inte Xarelto. Xarelto ska inte användas som trombosprofylax hos patienter som nyligen genomgått kateterburen aortaklaffimplantation  (TAVI). Hos flera undergrupper av patienter föreligger en ökad blödningsrisk. Dessa patienter ska övervakas noga för tecken på blödningskomplikationer efter att behandlingen inletts. Datum för senaste översynen av produktresumén juli 2023. Bayer AB. Box 606. 169 26 Solna. Tel. 08-580 223 00. För ytterligare information, pris samt före förskrivning vänligen läs produktresumé på www.fass.se.

    MA-M_Riv-SE-0142-4. Augusti 2023