Prenumerera på ytterligare innehåll

 

Prenumerera och få tillgång till individuellt anpassad information om varumärket, de indikationer du behandlar regelbundet, doseringsriktlinjer och resurser t.ex. stora studier, patientinformation och korta videofilmer utvalda utifrån dina specialintressen.

 

 

Klicka här för att anmäla dig till nyhetsbrev

Förebyggande av aterotrombotiska händelser vid kronisk perifer kärlsjukdom

Xarelto® i kombination med ASA är avsatt för att förebyggande av aterotrombotiska händelser hos vuxna patienter med symptomatisk perifer kärlsjukdom (PAD) med hög risk för ischemiska händelser.1

Skyddet börjar med att lära känna patienten

Hur kan du skydda de här patienterna?

Protection starts with getting to know your patient

Hur ser framtiden ut för patienter med perifer kärlsjukdom?

Är du medveten om vilka risker patienter med perifer kärlsjukdom löper?

Tested in high-risk patients

Skydd mot allvarliga kardiovaskulära händelser

Vad innebär långtidsskydd för dig?

Life is the outcome that matters most

*RRR beräknades som 1-HR av Bayer.

Risk-nytta över tid5

Generellt hanterbara blödningar utan signifikant ökning av de allvarligaste typerna jämfört med enbart ASA6

Independent retrospective cohort analysis US database
Independent retrospective cohort analysis US database

*Andelen patienter som drabbades av blödningshändelser beräknades i procent utifrån antal händelser och antal patienter i respektive behandlingsgrupp.

Primärt säkerhetsmått. Baserat på modifierade blödningskriterier från ISTH7 med en vidare definition på allvarlig blödning definierat som dödlig blödning, symptomatisk blödning i ett kritiskt organ eller område (t.ex. intrakraniell), blödning i operationsområde som leder till reoperation eller blödningshändelser som leder till sjukhusbesök eller inläggning. De rapporterade typerna av större blödning omfattade gastrointestinal, intrakraniell, blödningar i huden eller vid injektionsstället samt urinvägsblödningar.

Om en deltagare drabbades av fler än en större blödningshändelse räknades endast den allvarligaste blödningen.

§Inte dödlig, symptomatisk.

Vem behöver skydd … för att bevara det som betyder mest

Skydda dina högriskpatienter

 

   Alt tag

   Symptomatisk perifer kärlsjukdom och diabetes

   På grund av sin diabetes löper Mary större risk att drabbas av ischemiska händelser och benkomplikationer.8,9

   Hon har flera andra sjukdomar och behandlas för dem.

   Klicka på "BEHANDLA MARY" för att se hur du kan hjälpa till att skydda patienter i samma situation.

   Patientkarakteristika

   • 60 år
   • 164 cm
   • 85 kg

   Sjukdomshistorik

   • Symptomatisk perifer kärlsjukdom sedan nov 2018
   • Claudicatio intermittens i vänster vad redan i svaga lutningar
   • Diabetes typ 2 (diagnostiserad 1986)
   • Dubbelsidig mediaskleros
   • Fetma grad I
   • Dyslipidemi
   • Arteriell hypertoni
   • Fadern har haft apoplexi och diabetes

   Behandling

   • ASA 100 mg 1x1
   • Metformin 850 mg 3x1
   • Levemir injektion till kvällen
   • Lerkanidipin 10 mg 2x1
   • Moxonidin 0,3 mg 1x1
   • Valsartan Comp 160/25-0-Valsartan 160
   • Simvastatin 40 mg 1x1
   • Omeprazol 50 mg 2x1
   • Metoprolol 100 mg 1x1
   Alt tag

   Symptomatisk perifer kärlsjukdom och diabetes

   På grund av sin diabetes löper Mary större risk att drabbas av ischemiska händelser och benkomplikationer.8,9

   Hon har flera andra sjukdomar och behandlas för dem.

   Effekt

   Skydda patienter som Mary

    

   Kan du göra mer för att skydda Mary? Hos patienter med symptomatisk perifer kärlsjukdom och diabetes ledde behandling med Xarelto vaskulär dos plus ASA till

    

   Alt tag

   * RRR beräknades som 1–HR av Bayer.

   Inklusive stor amputation.

    Alt tag

    Kronisk perifer kärlsjukdom och kranskärlssjukdom

    Patienter med både perifer kärlsjukdom och kranskärlssjukdom löper större risk att drabbas av ischemiska händelser10,12

    Henry står redan på ett flertal behandlingar och har flera andra sjukdomar.

    Klicka på "BEHANDLA HENRY" för att se hur du kan hjälpa till att skydda patienter i samma situation.

    Patientkarakteristika

    • 71 år
    • 175 cm
    • 78 kg

    Sjukdomshistorik

    • Dubbel kranskärlssjukdom
    • Kranskärlsintervention
    • PAD (PTA) och stent för ytliga femorala artärskador
    • Arteriell hypertoni

    Behandling

    • ASA 100 mg (1-0-0)  
    • Simvastatin 40 mg (0-0-1)  
    • Amlodipin 5 mg (1-0-0)  
    • Ramipril 5 mg (1-0-0)
    Alt tag

    Kronisk perifer kärlsjukdom och kranskärlssjukdom

    Patienter med både perifer kärlsjukdom och kranskärlssjukdom löper större risk att drabbas av ischemiska händelser.10,12

    Henry står redan på ett flertal behandlingar och har flera andra sjukdomar.

    Effekt

    Skydda patienter som Henry

     

    Kan du göra mer för att skydda Henry? Hos patienter med kranskärlssjukdom och perifer kärlsjukdom ledde behandling med Xarelto vaskulär dos plus ASA till.

     

    Alt tag

    * RRR beräknades som 1–HR av Bayer.

    Ytterligare bedömning av nytta-riskkvoten innan Xarelto® förskrivs

    Att skydda patienten kräver din kliniska expertis

    Independent retrospective cohort analysis US database

    * För mer information hänvisas till produktresumén och den fullständiga förskrivningsinformationen

    Skydda dina patienter

    Förskriv Xarelto® vaskulär dos plus ASA.

    Daglig dosering:

    Aspirin

    x2, två gånger om dagen; CAD, kranskärlssjukdom; CI, konfidensintervall; CrCl, kreatininclearance; CV, kardiovaskulär; DAPT, dubbel trombocythämning; HR, riskkvot; ICH, intrakraniell blödning; MACE, allvarlig kardiovaskulär händelse; MALE, allvarlig extremitetshändelse; NSAID, icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel; PAD, perifer kärlsjukdom; RRR, relativ riskreduktion, T2DM, diabetes mellitus typ 2., ASA, Acetylsalisylsyra

     

    PP-XAR-SE-0789-1

    Referenser

    BAYER PODCAST - Vad har du på hjärtat?

     Xarelto (rivaroxaban), antitrombotiskt medel, Rx (B01AF01). Tabletter 2,5 mg F, 10 mg F, 15 mg (F), 20 mg (F), granulat till oral suspension 1mg/ml F. Indikationer: 2,5 mg: Xarelto, i kombination med enbart acetylsalicylsyra eller med acetylsalicysyra och klopidogrel eller tiklopidin, för att förebygga aterotrombotiska händelser hos vuxna patienter efter ett akut koronarsyndrom (AKS) med förhöjda hjärtmarkörer. Xarelto, i kombination med acetylsalicylsyra, för att förebygga aterotrombotiska händelser hos vuxna patienter med kranskärlssjukdom eller symptomatisk perifer kärlsjukdom med hög risk för ischemiska händelser. 10 mg: Förebyggande av venös tromboembolism (VTE) hos vuxna patienter som genomgår kirurgisk elektiv höft- eller knäledsplastik. 15 mg och 20 mg: Förebyggande av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer med en eller flera riskfaktorer, såsom hjärtsvikt, hypertoni, ålder ≥ 75 år, diabetes mellitus, tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack. Behandling av djup ventrombos (DVT) och behandling av lungemboli (LE), och förebyggande av återkommande DVT och LE hos vuxna. 15 mg, 20 mg samt 1mg/ml: Behandling av venös tromboembolism (VTE) och förebyggande av återkommande VTE hos fullgångna nyfödda, spädbarn och småbarn, barn och ungdomar under 18 år efter minst 5 dagars initial parenteral antikoagulationsbehandling. Kontraindikationer: Aktiv, kliniskt signifikant blödning. Organskada eller tillstånd, som anses utgöra en ökad risk för större blödning. Samtidig behandling med andra antikoagulantia. Samtidig behandling av akut koronart syndrom i kombination med trombocytaggregationshämmande behandling hos patienter med tidigare stroke eller en transitorisk ischemisk attack (TIA). Samtidig behandling av kranskärlssjukdom/perifer kärlsjukdom med acetylsalicylsyra hos patienter med tidigare hemorragisk eller lakunär stroke, eller någon form av stroke inom en månad. Leversjukdom förknippade med koagulopati och kliniskt relevant blödningsrisk inklusive cirrotiska patienter med Child Pugh B och C. Graviditet och amning. Maligna tumörer med hög blödningsrisk. Varningar och försiktighet: Xarelto ska användas med försiktighet hos patienter med kreatininclearance 15–29 ml/min. Användning av Xarelto hos patienter med kreatininclearance < 15 ml/min rekommenderas inte. Användning hos barn och ungdomar med måttligt till kraftigt nedsatt njurfunktion (glomerulär filtrationshastighet < 50 ml/min/1,73 m2) rekommenderas inte då inga kliniska data finns tillgängliga. Vid tillstånd med ökad blödningsrisk bör Xarelto användas med försiktighet. Om blödning inte kan kontrolleras kan antingen tillförsel av ett specifikt medel för reversering av faktor Xa-hämmare (andexanet alfa), som motverkar den farmakologiska effekten av rivaroxaban, eller ett specifikt prokoagulativt medel, såsom protrombinkomplexkoncentrat (PCC), aktiverat protrombinkomplexkoncentrat (APCC) eller rekombinant faktor VIIa (r-FVIIa), övervägas. Användning av rivaroxaban är kontraindicerad hos patienter med maligna tumörer med hög blödningsrisk Xarelto bör användas med försiktighet hos patienter med kranskärlssjukdom/perifer kärlsjukdom som är ≥ 75 år och samtidigt tar enbart acetylsalicylsyra eller acetylsalicylsyra och klopidogrel eller tiklopidin. För patienter med tidigare trombos och antifosfolipidsyndrom rekomenderas inte Xarelto. Xarelto ska inte användas som trombosprofylax hos patienter som nyligen genomgått kateterburen aortaklaffimplantation  (TAVI). Hos flera undergrupper av patienter föreligger en ökad blödningsrisk. Dessa patienter ska övervakas noga för tecken på blödningskomplikationer efter att behandlingen inletts. Datum för senaste översynen av produktresumén juli 2023. Bayer AB. Box 606. 169 26 Solna. Tel. 08-580 223 00. För ytterligare information, pris samt före förskrivning vänligen läs produktresumé på www.fass.se.

     MA-M_Riv-SE-0142-4. Augusti 2023