Prenumerera på ytterligare innehåll

 

Prenumerera och få tillgång till individuellt anpassad information om varumärket, de indikationer du behandlar regelbundet, doseringsriktlinjer och resurser t.ex. stora studier, patientinformation och korta videofilmer utvalda utifrån dina specialintressen.

 

 

Klicka här för att anmäla dig till nyhetsbrev

Xarelto® - Skydd för patienter med förhöjd kardiovaskulär risk1

Förebyggande av aterotrombotiska händelser vid kronisk kranskärlssjukdom

Xarelto, i kombination med acetylsalicylsyra (ASA), är avsett för att förebygga aterotrombotiska händelser hos vuxna patienter med kranskärlssjukdom (CAD) med hög risk för ischemiska händelser.

Kardiovaskulär risk för patienter med kronisk kranskärlssjukdom

Trots den sekundärprevention som rekommenderas i aktuella riktlinjer har patienter med kronisk kranskärlssjukdom en hög kvarvarande risk för allvarliga kardiovaskulära händelser2-5

Är dina patienter med kronisk kranskärlssjukdom skyddade?

 

Trots sekundärprevention löper patienter med kronisk kranskärlssjukdom fortfarande hög risk att drabbas av kardiovaskulära händelser2-5

Patients with chronic CAD remain at high residual risk of major CV events

CAD, kranskärlssjukdom; CV, kardiovaskulär; , hjärtinfarkt.
Baserat på en frekvens på 5–10 % hos dem som behandlades med enbart ASA eller klopidogrel plus ASA.

Current ESC Guidelines

COMPASS - en studie som inkluderade patienter med kronisk kranskärlssjukdom eller perifer kärlsjukdom*

COMPASS trial design

Studiedesign:6,9

 

Primärt effektmått

  • Effekt: Allvarliga kardiovaskulära händelser (MACE, definierat som det sammansatta måttet av kardiovaskulär död, hjärtinfarkt eller stroke)6-8
  • Säkerhet: Större blödning (inklusive dödlig blödning, symptomatisk blödning i ett kritiskt organ eller område, blödning i operationsområde som leder till reoperation, eller blödning som leder till sjukhusbesök eller inläggning)6-8

x2, två gånger om dagen; CAD, kranskärlssjukdom; CV, kardiovaskulär; ISTH, International Society on Thrombosis and Haemostasis; MACE, allvarlig kardiovaskulär händelse; , hjärtinfarkt; x1, en gång om dagen; PAD, perifer kärlsjukdom.
Xarelto® 5 mg x2 var inte godkänt för klinisk användning.
† Baserat på modifierade blödningskriterier från ISTH med en vidare definition på allvarlig blödning.
‡ Den planerade uppföljningstiden var 3–4 år.

Skydd av kardiovaskulära händelser

Xarelto i kombination med ASA visade en signifikant reduktion av kombinationen kardiovaskulär död, hjärtinfarkt eller stroke jämfört med enbart ASA6

CAD, kranskärlssjukdom; CI, konfidensintervall; HR, riskkvot; MACE, allvarlig kardiovaskulär händelse; RRR, relativ riskreduktion

Xarelto vascular dose plus aspirin for patients with chronic CAD vs aspirin alone

Primärt effektmått inkluderade kardiovaskulär död, hjärtinfarkt och stroke.

Säkerhetsprofil

Xarelto + ASA jämfört med enbart ASA6

Generally manageable bleeding, with no significant increase in the most serious types vs aspirin alone

x2, två gånger om dagen; CAD, kranskärlssjukdom; ICH, intrakraniell blödning; x1, en gång om dagen. *Primärt säkerhetsmått. Baserat på modifierade blödningskriterier från ISTH10 med en vidare definition på allvarlig blödning definierat som dödlig blödning, symptomatisk blödning i ett kritiskt organ eller område (t.ex. intrakraniell), blödning i operationsområde som leder till reoperation eller blödningshändelser som leder till sjukhusbesök eller inläggning. De rapporterade typerna av allvarlig blödning omfattade gastrointestinal, intrakraniell, blödningar i huden eller vid injektionsstället samt urinvägsblödningar. Om en deltagare drabbades av fler än en allvarlig blödningshändelse räknades endast den allvarligaste blödningen. Inte dödlig, symptomatisk. Andelen patienter som drabbades av blödningshändelser beräknades i procent utifrån antal händelser och antal patienter i respektive behandlingsgrupp.

 

PP-XAR-SE-0790-1

Referenser

BAYER PODCAST - Vad har du på hjärtat?

    Xarelto (rivaroxaban), antitrombotiskt medel, Rx (B01AF01). Tabletter 2,5 mg F, 10 mg F, 15 mg (F), 20 mg (F), granulat till oral suspension 1mg/ml F. Indikationer: 2,5 mg: Xarelto, i kombination med enbart acetylsalicylsyra eller med acetylsalicysyra och klopidogrel eller tiklopidin, för att förebygga aterotrombotiska händelser hos vuxna patienter efter ett akut koronarsyndrom (AKS) med förhöjda hjärtmarkörer. Xarelto, i kombination med acetylsalicylsyra, för att förebygga aterotrombotiska händelser hos vuxna patienter med kranskärlssjukdom eller symptomatisk perifer kärlsjukdom med hög risk för ischemiska händelser. 10 mg: Förebyggande av venös tromboembolism (VTE) hos vuxna patienter som genomgår kirurgisk elektiv höft- eller knäledsplastik. 15 mg och 20 mg: Förebyggande av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer med en eller flera riskfaktorer, såsom hjärtsvikt, hypertoni, ålder ≥ 75 år, diabetes mellitus, tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack. Behandling av djup ventrombos (DVT) och behandling av lungemboli (LE), och förebyggande av återkommande DVT och LE hos vuxna. 15 mg, 20 mg samt 1mg/ml: Behandling av venös tromboembolism (VTE) och förebyggande av återkommande VTE hos fullgångna nyfödda, spädbarn och småbarn, barn och ungdomar under 18 år efter minst 5 dagars initial parenteral antikoagulationsbehandling. Kontraindikationer: Aktiv, kliniskt signifikant blödning. Organskada eller tillstånd, som anses utgöra en ökad risk för större blödning. Samtidig behandling med andra antikoagulantia. Samtidig behandling av akut koronart syndrom i kombination med trombocytaggregationshämmande behandling hos patienter med tidigare stroke eller en transitorisk ischemisk attack (TIA). Samtidig behandling av kranskärlssjukdom/perifer kärlsjukdom med acetylsalicylsyra hos patienter med tidigare hemorragisk eller lakunär stroke, eller någon form av stroke inom en månad. Leversjukdom förknippade med koagulopati och kliniskt relevant blödningsrisk inklusive cirrotiska patienter med Child Pugh B och C. Graviditet och amning. Maligna tumörer med hög blödningsrisk. Varningar och försiktighet: Xarelto ska användas med försiktighet hos patienter med kreatininclearance 15–29 ml/min. Användning av Xarelto hos patienter med kreatininclearance < 15 ml/min rekommenderas inte. Användning hos barn och ungdomar med måttligt till kraftigt nedsatt njurfunktion (glomerulär filtrationshastighet < 50 ml/min/1,73 m2) rekommenderas inte då inga kliniska data finns tillgängliga. Vid tillstånd med ökad blödningsrisk bör Xarelto användas med försiktighet. Om blödning inte kan kontrolleras kan antingen tillförsel av ett specifikt medel för reversering av faktor Xa-hämmare (andexanet alfa), som motverkar den farmakologiska effekten av rivaroxaban, eller ett specifikt prokoagulativt medel, såsom protrombinkomplexkoncentrat (PCC), aktiverat protrombinkomplexkoncentrat (APCC) eller rekombinant faktor VIIa (r-FVIIa), övervägas. Användning av rivaroxaban är kontraindicerad hos patienter med maligna tumörer med hög blödningsrisk Xarelto bör användas med försiktighet hos patienter med kranskärlssjukdom/perifer kärlsjukdom som är ≥ 75 år och samtidigt tar enbart acetylsalicylsyra eller acetylsalicylsyra och klopidogrel eller tiklopidin. För patienter med tidigare trombos och antifosfolipidsyndrom rekomenderas inte Xarelto. Xarelto ska inte användas som trombosprofylax hos patienter som nyligen genomgått kateterburen aortaklaffimplantation  (TAVI). Hos flera undergrupper av patienter föreligger en ökad blödningsrisk. Dessa patienter ska övervakas noga för tecken på blödningskomplikationer efter att behandlingen inletts. Datum för senaste översynen av produktresumén juli 2023. Bayer AB. Box 606. 169 26 Solna. Tel. 08-580 223 00. För ytterligare information, pris samt före förskrivning vänligen läs produktresumé på www.fass.se.

    MA-M_Riv-SE-0142-4. Augusti 2023